مدارك مورد نياز براي اخذ نمايندگي :
-درخواست كتبي اخذ نمايندگي
-اطلاعات كامل حقيقي يا حقوقي به همراه مدارك هويتي
-سوابق و مدت زمان فعاليت كاري
-ميزان فضاي موجود براي فعاليت و انبار به همراه مدارك
-امكانات موجود براي فعاليت از قبيل دستگاه هاي برش و چاپ به همراه عكس و مدل دستگاه ها

لطفا مدارك را در قالب يك فايل  به ایمیل info(at) iranlightbox.com ارسال بفرماييد.