برای پرداخت مبالغ فاکتور های صادر شده میتوانید با کلیک بر روی لینک زیر به صورت آنلاین پرداخت را انجام دهید.